Söka medel

Här har vi samlat fonder och stiftelser som är möjliga att söka för projekt inom barnkultur.

För skolor

Stiftelsens ändamål är:

 

  • Att främja den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands.
  • Att verka för integration och jämlikhet samt motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering.
  • Att stödja barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet.

 

Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål

Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

 

Jerringfonden

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och verksamheter som syftar till att främja fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

 

Stiftelsen prioriterar projekt som är nyskapande och som kan ge värdefulla erfarenheter att sprida till andra. Bidrag kan beviljas till projekt/verksamheter under högst fem år i rad.

 

Kungaparets bröllopsfond

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål”.


Stiftelsen prioriterar barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor eller andra studieresor, speciellt vad gäller barn med funktionshinder, med mera.

 

Prins Carl Gustafs stiftelse

Fonden ger bidrag till projekt inom kategorierna Idrott & hälsa, Utbildning & lärande samt Social, hjälpande verksamhet som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar i Sverige.

 

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Stiftelsen Svenska kommittén för rehabilitering
Stiftelsen tar emot ansökningar om bidrag till viss verksamhet bland rörelsehindrade, döva,
hörsel- och synskadade. Möjlighet finns också att söka om man är en person som inte har egen
funktionsnedsättning, men arbetar i verksamhet där målgrupperna finns representerade.

 

Stiftelsen Svenska kommitéen för rehabilitering

 

 

Barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan söka ekonomiskt bidrag från stiftelsen
Sävstaholm. Även anhöriga, skolor och organisationer med flera kan söka bidrag.

Stiftelsen Sävstaholm

För föreningar

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, organisationer och stiftelser som verkar för allmännyttiga sociala ändamål i första hand inom Sverige, till projekt eller aktiviteter med syfte att främja omsorg om barn och unga upp till 21 år.

 

Bångs stiftelse

 

Stiftelsen lämnar bidrag för insatser för att främja den skandinaviska samkänslan.

 

Clara Lachmanns stiftelse

För att främja utbytet mellan människor i de nordiska länderna har föreningen Norden ett antal bilaterala nordiska samarbetsfonder.

 

Föreningen Norden

 

 

Hugos stiftelse stöttar och finansierar aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer till bättre hälsa och ett aktivt liv. Bidrag till föreningar och organisationer prioriteras.

 

Hugos stiftelse

Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Idéer för livet initierar och stödjer lokala projekt, metoder och forskning. Stiftelsen ger stöd till idéer kring förebyggande insatser som ger barn och unga chansen till bättre bättre hälsa och tryggare liv. Med barn och unga menas här personer upp till 25 år.

 

Idéer för livet

Stiftelsens ändamål är:

 

  • Att främja den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands.
  • Att verka för integration och jämlikhet samt motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering.
  • Att stödja barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet.

 

Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål

Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

 

Jerringfonden

Stiftelsen delar ut ekonomiskt stöd till alla typer av svenska ideella föreningar som drivs av, med eller för unga människor. Vi delar dock inte ut stöd till enskilda personer, skolklasser eller företag.

 

Konung Gustav V:s 90-årsfond

Du kan söka bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media. 

 

Kulturfonden för Sverige och Finland

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och verksamheter som syftar till att främja fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

 

Stiftelsen prioriterar projekt som är nyskapande och som kan ge värdefulla erfarenheter att sprida till andra. Bidrag kan beviljas till projekt/verksamheter under högst fem år i rad.

 

Kungaparets bröllopsfond

Stiftelsen lämnar bidrag till organisationer och ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stödja handikappade barn och ungdomars behov enligt stiftelsens bestämmelser. Bidrag ges i första hand till specifika ändamål såsom läger, resor, föräldrautbildning och dylikt.

 

Bidrag ges inte till organisation som har stat, landsting eller kommun som huvudman.

 

Linnea och Josef Carlssons stiftelse

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. MUCF har också olika slags statsbidrag man kan söka, i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag.

 

MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nordisk kulturfond stödjer projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden.

 

Nordisk kulturfond

Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. 

 

Postkodstiftelsen ger tidsbegränsade projektstöd och bedömning görs utifrån grundläggande kriterier samt uppsatta bedömningsgrunder Postkodstiftelsen ger stöd till ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser har möjlighet att söka tre olika typer av stöd: projektstöd, tematiska satsningar eller projektstöd via Grannskapsinitiativet (projekt i närområdet). 

 

Postkodstiftelsen

Arvsfonden har fyra målgrupper. För att få pengar ur Arvsfonden måste projektet inkludera minst en av de fyra målgrupperna. Arvsfondens målgrupper är:

 


• Barn 0 – 11 år,
• Ungdomar 12 år – 25 år,
• Personer som har fyllt 26 år och har en funktionsnedsättning
• Äldre personer som har fyllt 65 år


Allmänna arvsfonden finansierar ofta stora projekt och de flesta har en projekttid på tre år. Arvsfonden är en bra finansiär när man vill utveckla, ta fram och skapa en metod, en modell, ett arbetssätt eller en helt ny typ av verksamhet.

 

Allmänna Arvsfonden

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål”.


Stiftelsen prioriterar barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor eller andra studieresor, speciellt vad gäller barn med funktionshinder, med mera.

 

Prins Carl Gustafs stiftelse

Fonden ger bidrag till projekt inom kategorierna Idrott & hälsa, Utbildning & lärande samt Social, hjälpande verksamhet som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar i Sverige.

 

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Lokala Sparbanker och sparbanksstiftelser använder delar av sitt överskott till stipendier och bidrag. För olika kommuner finns olika stiftelser

 

Sparbanksstiftelserna

Länsstyrelserna har en sökbar databas med, främst mindre, stiftelser. Sökning kan göras kommunvis, på ändamål eller i fritext.

 

Länsstyrelsens stiftelsedatabas

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.

Kul att du besöker
Se Din Konst!

Se de digitala utställningarna här